Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik i Klient mogą złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez As-Pol lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja Klienta lub Użytkownika w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona As-Pol za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@miesodlapsow.pl i powinna określać co najmniej:

* dane Klienta lub Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta lub Użytkownika;
* zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
* okoliczności uzasadniające reklamację;
* żądany przez Klienta lub Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).
 
3. As-Pol udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta lub Użytkownika w chwili składania Oferty, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, As-Pol zwraca się do Klienta lub Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.